Deklaracja dostępności
Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ps10.bialystok.pl
Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017r.
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2018r.
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego,
– niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)
z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają
zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
– filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,
Powody wyłączenia:
Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, ale redaktorzy w miarę możliwości będą dokładać wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny
z zasadami dostępności.
Deklarację sporządzono dnia: 30.10.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
SKRÓTY KLAWIATUROWE
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty
elektronicznej: ps10@um.bialystok.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 743 59 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie w sposób alternatywny informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności prezentowanych informacji i elementów strony internetowej serwisu.
INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób otrzymania informacji zwrotnej. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie
zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Wejście na teren przedszkola jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Placówka mieści się w piętrowym budynku, otoczonym ogrodem. Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym
znajdują się schody i podjazd. Drzwi wejściowe do budynku oraz wiatrołapu są szklane. Na parterze znajdują się dwie sale, duży hol połączony z szatnią, kancelaria, gabinet głównej księgowej oraz intendenta oraz toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na piętro budynku prowadzi klatka schodowa z łamanymi schodami. Na I piętrze budynku znajdują się dwie sale, pokój nauczycielski, kuchnia, zmywalnia. Łazienki nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma
zamontowanych wind dla osób niepełnosprawnych, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp.
Na placu zabaw umieszczone są urządzenia spełniające wymagania dzieci sprawnych jak i dzieci z niepełnosprawnościami.
Duża część placu jest pokryta trawą. Osoby korzystające z pomocy psa asystującego i psa przewodnika mogą przebywać na terenie
przedszkola na podstawie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia
o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych i wyposażenie psa w odpowiednią uprząż.
W placówce nie ma możliwości korzystania z usług tłumacza migowego, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a lub piśmie wypukłym, brak systemów udźwiękawiających.
DOSTĘPNOŚĆ MOBILNA: W placówce brak aplikacji mobilnych

raport o dostępności